آشنایی با دوره

 •  تعریف عمومی شبکه
 • پروتوکلها و استانداردها
 • کابل کشی در توپولوژی متفاوت
 • بررسی مدل 7 لایه ای OSI  و توضیح وظایف هر لایه
 • پروتکل استک TCP/ IP
 •  آدرس دهی  IP و Subnetting
 •  تجهیزات شبکه
 • معرفی تکنولوژی های WAN
 • معرفی تکنولوژی های Wireless
 •  معرفی سیستم های عامل ، انواع آنها در شبکه و معرفی محصولات
 • کارگاه عملی