آشنایی با دوره

اکسل اکسپرت در ادامه اکسل مقدماتی مهارت های کاملتری در اختیار دانش پذیر می گذارد .

دانش پذیر با گذراندن این دوره با مباحثی مانند جداوال پاشنه ای ، goal seek  scenario,،what is analyse  و سایر مباحث پیشرفته اکسل آشنا می شود .