آشنایی با دوره

سرفصل های دوره شکلات دست ساز:

شناخت دانه و ساختار کاکائو

فیلینگ ها

شناخت و کار با قالب ها

شناخت و کار با رنگ