آشنایی با دوره

جهت مشاوره ی رایگان و ارتباط از طریق واتساپ اینجا کلیک کنید.

پیش نیاز دوره مالی بازرگانی،دوره مالی خدماتی است به نوعی این دو دوره تکمیل کننده ی همدیگر هستند.
سرفصل ها:
خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر(نحوه ثبت فاکتور خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاتر حسابداری)
– تهیه صورتهای مالی در مؤسسات بازرگانی پس از تعدیل حسابهای مربوطه طی کاربرگ و ثبت تعدیلات در دفاتر و نحوه بستن حسابهای مؤسسات بازرگانی
– آشنایی با استهلاک ها (آشنایی با استهلاک و داراییهای ثابت و روشهای محاسبه آن)
– حسابداری موجودی (حسابداری موجودی کالا و روشهای قیمت گذاری آن در سیستمهای کنترل ادواری و کنترل دایمی موجودیها)
– حسابداری حسابهای دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصول
– حسابداری اسناد دریافتنی، سفته، برات و مباحث مربوط به دریافت، وصول و ظهر نویسی