آشنایی با دوره

سرفصل دوره ++C
 • مبانی کامپیوتر و سخت افزار
 • الگوریتم و فلوچارت
 • تعریف و معرفی انواع جریان ها
 • تعریف و معرفی انواع عملگرها
 • انواع داده ها
 • ساختارهای شرطی و تکرار
 • معرفی توابع
 • معرفی آرایه ها و رشته ها
 • معرفی انواع ارجاعی
 • معرفی اشاره گرها
 • شی گرایی و برنامه نویسی شی گرا
 • پردازش فایل ها
 • پیش پردازنده ها
 • پردازش استثنا ها