آشنایی با دوره

 1. معرفی برنامه نویسی و اهداف آن
 2.     معرفی فرآیند برنامه نویسی تجاری و اتوماسیون
 3.     معرفی تاریخچه زبانهای برنامه نویسی
 4.     بررسی مفهوم ساخت یافتگی، شی گرائی و معرفی ارکان چهارگانه شی گرائی
 5.     معرفی مفهوم انتزاع، وراثت، چندگانگی، بسته بندی
 6.     معرفی ویژگی های زبان برنامه نویسی C# و قابلیت انتقال پذیری برنامه و مدیریت حافظه خودکار
 7.     معرفی مفهوم CLR
 8.     بررسی Code Compilation و Code Execution
 9.     بررسی MSIL
 10.     معرفی متغیر
 11.     معرفی ساختار حافظه و Stack و Heap
 12.     معرفی Value Type ها و Reference Type ها و روش تعریف متغیر
 13.     بررسی مدیریت حافظه خودکار و Garbage Collection
 14.     معرفی BCL و مفهوم namespace
 15.     بررسی ساختار کلی پروژه و نحوه کامپایل با CSC
 16.     معرفی Source Control و موارد استفاده از آن
 17.     مقایسه Git و TFS و ارائه مثال از روش استفاده از آنها
 18.     بررسی ساختارهای شرط، تصمیم و تکرار
 19.     معرفی مفهوم ساختمان داده و تفاوت انواع آنها از نظر ایستا، پویا، همنوع و غیرهمنوع
 20.     تاثیر موارد در بازدهی و انعطاف پذیری ساختمان
 21.     معرفی آرایه های یک بعدی، چند بعدی و دندانه ای و روش استفاده از آنها
 22.     بررسی توابع و انواع آنها
 23.     معرفی نکات مربوط به پارامترهای ورودی و خروجی
 24.     معرفی توابع بازگشتی
 25.     معرفی ابزارهای انتزاع مانند کلاس، ساختار، اینترفیس و enum
 26.     بررسی کامل ساختار کلاس و مفهوم وراثت صریح و ضمنی
 27.     یررسی متدهای به ارث رسیده از object و مفهوم virtual و override
 28.     بررسی Constructor و Destructor و نکات مربوطه
 29.     بررسی مفهوم static
 30.     بررسی نقش ToString() و Equals() و روش بازنویسی آنها و شکل ایجاد چندگانگی
 31.     بررسی فیلدها
 32.     بررسی operator ها
 33.     بررسی نقش Property و انواع آن و ایندکسر
 34.     بررسی delegate و event و انواع روشهای ارسال اطلاعات در رویداد
 35.     معرفی interface و موارد استفاده از آن
 36.     بررسی کلاسهای abstract
 37.     بررسی IO و کلاسهای مرتبط
 38.     بررسی خواندن و نوشتن فایل و روشهای مختلف پیاده سازی
 39.     معرفی Serialization و Deserialization و فرمتهای مختلف
 40.     معرفی Regular Expression و کاربردهای مختلف آن
 41.     بررسی Multi Threading و نکات مربوطه
 42.     بررسی ساختمان داده های Collection ومفهوم Generic
 43.     بررسی مدل .NET برای دسترسی به داده ها و مجموعه NET
 44.     بررسی روش Database First و Code First و مقایسه آنها
 45.     بررسی عملیات ویرایشی با روال و به صورت شی گرا
 46.     معرفی LINQ و پرس و جوهای معمول
 47.     پیاده سازی CRUD به عنوان نمونه