آموزش Networking with windows server 2016

آموزش Networking with windows server 2016 در مجتمع فنی تهران نمایندگی تهران نمایندگی نارمک برگزار میشود.

دومین درس آموزش Windows Server 2016 در دوره MCSA 2016 درس Networking with Windows Server 2016 با کد آزمون بین المللی 741-70 می باشد.

پیش نیازآموزش دوره Networking with windows server 2016

گذراندن دوره Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 و یا آشنایی کامل با مباحث این دوره

سرفصل آموزش دوره Networking with windows server 2016

  • Planning and implementing an IPv4 network
  • Implementing DHCP
  • Implementing IPv6
  • Implementing DNS
  • Implementing and managing IPAM
  • Routing and Remote access in Windows Server 2016
  • Implementing DirectAccess
  • Implementing networking for branch offices
  • Configuring advanced networking features
  • Implementing Software Defined Networking

مهارت های اکتسابی بعد از آموزش

دانشپذیران پس از پایان این دوره آشنایی کامل در خصوص IPV4 , IPV6، نصب و راه اندازی DHCP و DNS و … خواهند داشت.

ثبت نام

آموزش Networking with windows server 2016

آموزش networking with windows server 2016

1,200,000 تومان