آموزش مجموعه قوانین مالیاتی | tax law collection

با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و تاکید بر انجام صحیح و کامل تکالیف قانونی مندرج در متن قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، لزوم یادگیری صحیح تکالیف قانونی برای کلیه افرادی که در حسابداری مشغول به فعالیت می باشند بیش از بیش حائز اهمیت می باشد. لذا در این کلاس دانشجویان به صورت عملی و با استفاده از مسایل کاربردی محیط های کاری، نحوه انجام تکالیف قانونی در حوزه مالیات را به همراه قوانین مربوطه می آموزند.

سرفصل هایی که در این دوره آموزش داده میشود:

نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده

آشنایی با نحوه تنظیم دفاتر حسابداری

آشنایی با قوانین و تکالیف مالیاتی ( صورت معاملات فصلی و ارئه لیست حقوق به دارایی)

 

 

ثبت نام