آموزش نرم افزار مالی سپیدار سیستم | Sepidar System Financial Software

نرم افزار سپیدار یکی از نرم افزارهای حسابداری و مالی است که زیرمجموعه همکاران سیستم میباشد.این نرم افزار دارای جزئیات بالاتری نسبت به نرم افزار هلو است و برای شرکت در این دوره جدا از تسلط در اصول حسابداری(مالی خدماتی،مالی بازرگانی)تسلط در بخش حقوق و دستمزد و مالیات نیز نیاز است.در واقع این دوره آخرین درس در دوره پکیج حسابداری ویژه بازارکار است.

ثبت نام