آموزش فن بیان و گویندگی

دپارتمان سینمای دیجیتال مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک

اگر می خواهید مهارت خوب صحبت کردن را بدست بیاورید

اگر می خواهید حاضر جواب باشید و سریع پاسخ مناسب را پیدا کنید

اگر می خواهید تاثیر گذار بر مخاطب خود باشید

اگر می خواهید در جمعی فی البداهه و بدون آمادگی قبلی در موضوعی سررشته صحبت جمع را به دست خود بگیرید و متکلم وحده باشید

اگر می خواهید کسی را به راحتی متقاعد کنید

اگر می خواهید به عنوان یک مدیر تاثیر گذار باشبد و سخنرانی کنید

اگر می خواهید در سازمان و اداره تان ترفیع بگیرید و پیشرفت داشته باشید

در کنار تمام آگاهی هایی که از پیرامون خود دارید برای رسیدن به اهداف بالا ما به شما توصیه می کنیم مهمترین عامل ارتباط بین آدمها را جدی بگیرید و مهارت آن را کسب کنید  این چیزی نیست جز فنون بیان و مکالمه که نتیجه زیر را خواهد داشت.

مهارت برقراری ارتباط، اعتماد به نفس، زبان بدن مناسب، استفاده از کلمات مناسب با در نظر گرفتن مخاطب، درست صحبت کردن و ادای مناسب حروف

تمامی مهارتهای بالا را در دوره آموزشی فن بیان فرا خواهید گرفت.

آموزش فن بیان در مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک با رویکرد آماده سازی افراد جهت پرزنت کردن شخصی در محیط کار و دانشگاه ، جهت سخنرانی و دوبلاژ، زیر نظر اساتید مجرب آموزش داده می شود.

دروس آموزش فن بیان و گویندگی

 

خبر ها و مقاله آموزش فن بیان و گویندگی