خوشنویسی تحریری (با خودکار) | Calligraphy with Ballpoint Pen

خوشنویسی تحریری (با خودکار) | Calligraphy with Ballpoint Pen

درمجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک با برگزاری دوره های آموزش خوشنویسی با خودکار به شما یاد می دهیم که چگونه با خودکار معمولی به زیبایی خوشنویسی کنید که هر بیننده ای را به اشتباه بیاندازد که این خط با خودنویس نوک پهن یا با قلم خوشنویسی ریز نوشته شده است.اجرای ضخامتهادرخوشنویسی باخودکارالزامی می باشد.مابه شمایادمی دهیم که چگونه بانوک خودکار خوددر 4 ضخامت خوشنویسی نمایید.برای این امرچندین دوره درنظرگرفته شده است دوره یک ودو شما یادمی گیریدکه چگونه شکل صحیح حروف واندازه آنها-خط زمینه-تناسبات فاصله ها-ترکیبها رارعایت نماییدکه این دودوره در واقع خط تحریراست وازدوره سوم تاششم شمااجرای ضخامتها رایادمی گیریدکه به خط تحریری شماکیفیت و استحکام بسیاربالایی رامی دهد به تفاوت این دو خط توجه نماییدخط اول تحریر معمولی است خط دوم تحریرپیشرفته(دوره یک و دو )خط سوم خوشنویسی باخودکارمی باشد

ثبت نام

آموزش هنر های تجسمی

خوشنویسی تحریری (با خودکار)

620,000 تومان