مبانی هنر های تجسمی | Foundations of Visual Arts

مبانی هنر های تجسمی در طراحی لباس یکی از دروس مهم و پایه از دوره جامع مد ولباس مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک است که در این درس دانشپذیر با مبحث رنگ وشناخت خط در طراحی لباس و اصول اولیه آن آشنا شده و می تواند طراحی خود را بر اساس اصول هنرهای تجسمی طراحی و خلق کند، شناخت اصول اولیه خط و رنگ در طراحی لباس و هنرهای بصری بسیار حائز اهمیت است.
سر فصل
عناصر بصری خط -نقطه -سطح -حجم
شکل –ترکیب-بافت
تناسب-تعادل-تباین-ریتم-کنتراست-حرکت در خط
فضای سه یعدی نما-هم گرا-واگرا-تجمع و پراکندگی-فضای وهمی-فضای واقع گرا
شاخصه های اصلی رنگ –کنتراست ها –چرخه رنگ-رنگ های درجه اول و دوم و ساخت و پرداخت رنگ
رنگ های مکمل –کنتراست رنگ های مکمل –ته رنگ و فام- کمیت و وسعت رنگ ها در لباس
تاثیرات بصری و روانی رنگ ها و ارایه پروژه های ترکیبی از رنگ و خط

ثبت نام

آموزش طراحی لباس مقدماتی

مبانی هنرهای تجسمی Foundation of Visual Arts

870,000 تومان