آموزش Exchange Server 2016

آموزش Exchange Server 2016دانش و مهارت برای برنامه ریزی، استقرار، مدیریت، ایمن سازی، و پشتیبانی Microsoft Exchange 2016 را فراهم می کند.

دوره Exchange Server 2016 به شما آموزش می دهد که چگونه Exchange Server 2016 را پیکربندی کنید.تجهیزات و اطلاعاتی که برای نظارت، نگهداری، و حل مشکل Exchange Server 2016 نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهد.

این دوره همچنین ملاحظات و دانشی را فراهم می کند که بهترین اجرا و حداقل خطاها و امنیت در قبال تهدیدات امنیتی را در Exchange Server 2016 فراهم می کند.

آنچه درآموزش Exchange Server 2016 خواهید آموخت

– استقرار و مدیریت Exchange Server 2016

– برنامه ریزی و پیکربندی نقش Mailbox Server

– مدیریت سیاست گذاری های آدرس و لیست های آدرس در Exchange Server 2016

– برنامه ریزی و پیاده سازی نقش سرور Client Access در Exchange Server 2016

– برنامه ریزی امن Microsoft Outlook Web App و پیامرسانی موبایل با استفاده از سرور Client Server

– درک و مدیریت سرورهای Client Access  در دسترس در Exchange Server 2016

– برنامه ریزی برای مدیریت بحران، پیاده سازی نسخه پشتیبان، و بازیابی Exchange Server 2016

– برنامه ریزی و پیکربندی انتقال پیام در یک سازمان Exchange Server 2016

– برنامه ریزی گزینه های امنیت، پیاده سازی راهکارهای آنتی ویروس و آنتی اسپم

– نظارت، نگهداری و حل مساله محیط های Exchange Server 2016