آموزش روتوش عکس | Photo Retouching training

روتوش عکس به انجام مراحلی گفته می شود که در آن ویرایشهای متعددی روی عکس به صورت  نرم افزاری صورت می گیرد تا بتوانیم عکس مورد نظر خود را به صورت دلخواه در بیاوریم.

برای هیچ عکاسی اهمیت نرم افزار فتوشاپ و لایتروم برای ادیت عکس پوشیده نیست و این دو نرم افزار یار همیشگی یک عکاس میباشند

در روتوش یک عکس عملیاتی چون:

تصییح رنگ

ترکیب تصاویر

خاق آثار هنری(فتومونتاژ)

از بین بردن عناصر مزاحم در عکس وبسیاری از موارد دیگر انجام می گردد.

 

ثبت نام

1,250,000 تومان