علوم مالی و حسابداری

از گذشته های دور تا به امروز مباحث مالی یکی از اثرگذارترین معیارهای زندگی افراد بوده است. ابعاد مباحث مالی در چهارچوب یک سازمان بسیار گسترده تر از ابعاد فردی است.

ویژگی بهینه سازی منابع یکی از مهم ترین کارایی های مدیریت مالی در یک سازمان است. منابعی که ویژگی اصلی آن محدود بودن است.

اکنون نکته مهم وجود کارشناسانی حاذق است در این حوزه که به شدت احساس می شود، از همین روی مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک با درک این مهم ضمن ارائه دوره های کاربردی در حوزه علوم مالی از جمله پکیج ویژه بازار کار، آموزش های تخصصی نرم افزارهای حسابداری، آموزش های تخصصی بورس و … و براساس سیاست های آموزشی  تعیین شده مبتنی بر اخذ پروژه های عملیاتی که سبب رویارویی با چالش های گوناگون برای دانش پذیر خواهد بود، مدرک پایان دوره صادر می شود. توصیه کارشناسان آموزش این دپارتمان برای ورود به عرصه اشتغال گذراندن، یک دوره کارورزی در موقعیتی شغلی مشابه است.

دوره های علوم مالی و حسابداری