آموزش مهارت های پایه فناوری اطلاعات(ICDL):

در دنیای امروز، با توجه به سرعت بروزرسانی سیستم های کامپیوتری و در هم تندیگی انجام امور روزمره به ابزارهای کامپیوتری، نیاز به یادگیری علمی کامپیوتر اجتناب ناپذیر است.

از همین روی، دوره آموزشی ICDL به عنوان نخستین دوره آموزشی، پایه ای بسیار مهم برای ورود به دنیای کامپیوتر است.

با توجه به اینکه محیط های اشتغال نیز به صورت سیستماتیک امور جاری خود را جلو می برند، از این رو ملاک های گزینش مهارت ها در بدو استخدام نیز بروز رسانی شده و میزان مهارت نیروی انسانی در زمینه نرم افزارهای ICDL از جمله توانایی های حائز اهمیتی است که در سنجش توانمندی های کارمندان به خصوص در واحدهای اجرایی- اداری، مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد .

دوره‌های مهارت‌های پایه