نرم افزار مالی سپیدار سیستم | Sepidar System Financial Software

سپیدار سیستم

سرفصل ها شامل:

-تنظیمات

-شرکت ها

-دریافت و پرداخت

-مشتریان و فروش

-پیمانکاران و انبار

-حقوق و دستمزد

-سفارش کار(فرمول تولید)

-حسابداری دارایی ثابت-حسابداری پیمانکاری

-آموزش ارسال و دریافت

 

ثبت نام

10%-
780,000 تومان 702,000 تومان