حسابداری مکانیزه با نرم افزار های ( هلو ، سپیدار سیستم ، اکسل ) | Mechanized Accounting with Software

حسابداری مکانیزه

-هلو:(عملیات کامل اول دوره در هلو)وانواع فاکتورها وخزانه داری و گزارشات و اصلاحات و…..

-اکسل:تمامی ابزارها و فرمول های لازم وکاربردی برای گزارشات حسابداری و خروجی کامل آنها

-سپیدار:تنظیمات.شرکت.دریافت وپرداخت.مشتریان و فروش.پیمانکاران و انبار.حقوق و دستمزد.سفارش کار.حسابداری دارایی ثابت.حسابداری پیمانکاری و….