حسابداری مالی بازرگانی | Business Finance Accounting

حسابداری مالی بازگانی

حسابداری مالی بازرگانی دوره ی تکمیلی مالی خدماتی است که شامل سرفصل های زیر است:

-خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر(نحوه ثبت فاکتور خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاتر حسابداری)

-تهیه صورتهای مالی در مؤسسات بازرگانی پس از تعدیل حسابهای مربوطه طی کاربرگ و ثبت تعدیلات دردفاترونحوه بستن حسابهای مؤسسات بازرگانی

-آشنایی با استهلاک ها(آشنایی با استهلاک و داراییهای ثابت و روشهای محاسبه آن)

-حسابداری موجودی(حسابداری موجودی کالا و روشهای قیمت گذاری آن در سیستمهای کنترل ادواری و کنترل دایمی موجودیها)

-حسابداری حسابهای دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصول

– حسابداری اسناد دریافتنی، سفته، برات و مباحث مربوط به دریافت، وصول و ظهر نویسی

ثبت نام

10%-
780,000 تومان 702,000 تومان