حسابداری با نرم افزار هلو | Accounting with Holoo software

نرم افزار هلو

نرم افزار هلو یکی از پرکاربردترین نرم افزار های دوره حسابداری است که در مجتمع فنی تهران نمایندگی نارمک با ارائه مدرک دوزبانه برگزار میشود که با تسلط بر دوره های پایه هنرجویان میتوانند در این دوره شرکت کنند.

نرم افزار هلو شامل:

-تعریف کدینگ و افتتاح حساب

-کدینگ کالا

-صدور فاکتور و سفارشات انبارگردانی و گزارشات مالی

-صدور سند حسابداری و رول وصول چک ها

ثبت نام

10%-

حسابداری با نرم افزار هلو

حسابداری با نرم افزار هلو

2,450,000 تومان 2,205,000 تومان